.

.

Encarnados . Tono Arias

30,00 €

DISPARA

Cantidad
Firmados y numerados

Encarnados, posuídos. Comedores de carne, famentos, libres. O encarnado como cor que resalta entre a multitude, que nos leva nunha viaxe temporal para transformarnos e vivir noutra realidade, máis alá dunha dimensión subxectiva ou plana. Acirrar o pensamento, provocar as relacións cunha acción que se sostén nunha frecuencia transgresora, cun punto de vista ficticio que non desvela o real senón o seu reverso. Onde está, daquela, o real?, pregúntase Tono Arias nun incansable esforzo por traballar –sempre– desde unha posición que lle permita interrogarse ante o mundo. A construcción dun particular relato visual sobre a forma e a cor lévao a pequenas secuencias, narracións breves, haikus imaxinarios. Un discurso aberto á interpretación do espectador. Fotografías á marxe do explícito que tentan atraer, murmurar. Imaxes imprevisibles que vibran nun campo magnético entre a mirada e o mundo.

 

Encarnados, poseídos. Comedores de carne, hambrientos, libres. El encarnado como color para resaltar entre la multitud, que nos lleva en un viaje temporal para transformarnos y vivir otra realidad, más allá de una dimensión subjetiva o plana. Incitar el pensamiento,  provocar las relaciones con una acción que se sostiene en una frecuencia transgresora, con un punto de vista ficticio donde no se desvela lo real sino lo contrario. Donde está, entonces, lo real? se pregunta Tono Arias en un incansable esfuerzo por trabajar -siempre- desde una posición que le permita interrogarse ante el mundo. La construcción de un particular relato visual sobre la forma y el color le lleva a pequeñas secuencias, narraciones breves, haikus imaginarios. Un discurso abierto a la interpretación del espectador. Fotografías al margen de lo explícito que intentan atraer, murmurar. Imágenes imprevisibles que vibran en un campo magnético entre la mirada y el mundo.

 

Flesh-coloured, possessed. Meat eaters, hungry, free. Red is the colour that stands out among the crowd, which takes us on a temporary journey to transform and live in another reality, beyond a subjective dimension. Frightening the thought, causing relationships with a reality that is held in a transgressive frequency, with a fictitious point of view where the real is not shown but its reverse. Where is it, then, the real one?, Tono Arias asks himself in an untiring effort to work - always - from a position that allows him to interrogate himself before the world. The construction of a particular visual story about form and colour takes it to small sequences, short stories, imaginary haikus. A discourse open to the viewer’s interpretation. Photographs on the fringes of the explicit dimension which try to attract, murmur. Unpredictable images that vibrate in a magnetic field between the gaze and the world.

 

ENCARNADOS . Tono Arias

Seleccionado exposición Athenas Photobook Festival 2019

 

Publicado por . Published by  Dispara 2019

Fotografías . Photographs: Tono Arias

Texto . Text: Antón Lopo

Tradución . Translation: David Barreiro

Deseño . Design: Dispara 

Impresión . Printing: Rodi

Encadernación . Binding: Legatoria

Papel . Paper: GardaPat Kiara 115 grs.

Cuberta . Cover: G.F Smith Nomad Tan 350gr

©2019 Dispara desta edición . for this edition

©2019 Tono Arias das imaxes . for the images

Primeira edición . First edition

ISBN: 978-84-942245-3-9

DL: PO-22-2019

29 Artículos
2019-02-27

Productos relacionados

Otras personas también se interesaron por estos títulos